دانلود ها

کاتالوگ ها

کاتالوگ فارسی

کاتالوگ عربی

طرح ها

دانلود طرح های سی ان سی معمولی

دانلود طرح های سی ان سی معمولی

دانلود طرح های سی ان سی بیمارستانی

دانلود طرح های سی ان سی کلاسیک

دانلود طرح های سی ان سی 

نرم افزار ها

نرم افزار سی در 3D

نرم افزار any desk

نقشه های فنی

نقشه فنی درب و چهار چوب لوکس

نقشه فنی درب و چارچوب کلاسیک

نقشه فنی درب و چارچوب رو کوب ثابت

نقشه فنی درب و چارچوب کلاسیک با پروفیل رابط

شرکت سی در