کارتابل

دریافتی ها

 

نمایش 1 - 4 از 4

 نام و نام خانوادگی موضوع نامه  پیوست نامه گردش زمان وضعیت فعلی جریان کار وضعیت نامه وضعیت تأییدلینک جزئیات گردش کار
سعادت بختارسال ب اقای حبیبیپیوست نامه۳۰/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل استتأیید نشده
هادی زارعان11111111111ارسال به مدیرتأیید نشده
سعادت بختنامه به اداره کار - حسین سورانی۲۹/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل استتأیید نشده
هادی11۲۹/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل استتأیید نشده
 نام و نام خانوادگی موضوع نامه  پیوست نامه گردش زمان وضعیت فعلی جریان کار وضعیت نامه وضعیت تأییدلینک جزئیات گردش کار
شرکت سی در