وضعیت گردش

وضعیت کلی ویژه مدیران
۲۹/۰۹/۱۳۹۹
نامه دریافتی
۲۹/۰۹/۱۳۹۹

نمایش 1 - 9 از 9

نام و نام خانوادگیپیوست نامهموضوع نامهتاریخFinal Statusگردش زمان وضعیت فعلی جریان کارWorkflow Stepشناسه ورودیتاریخ ورودیبروزرسانی تاریخکاربردیگر ورودی‌هالینک به ورودیشماره نتیجهوضعیت تأییدنشان ورودیلینک جزئیات گردش کار
سعادت بختپیوست نامهارسال ب اقای حبیبی09/30/1399تایید شده۳۰/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل است15۳۰/۰۹/۱۳۹۹۳۰/۰۹/۱۳۹۹نمایش جزییات1تأیید نشده0
سعادت بخت5511/11/1399در انتظارارسال به مدیر14۲۹/۰۹/۱۳۹۹۲۹/۰۹/۱۳۹۹سعادت بختنمایش جزییات2تأیید نشده0
مسعود حبیبیتست نامه11/11/1399در انتظار۲۹/۰۹/۱۳۹۹ارسال به دبیرخانه11۲۹/۰۹/۱۳۹۹۲۹/۰۹/۱۳۹۹مسعود حبیبی

این کاربر ورودی دیگری ندارد.

نمایش جزییات3تأیید نشده0
هادی زارعان1111111111111/11/1399در انتظارارسال به مدیر10۲۹/۰۹/۱۳۹۹۲۹/۰۹/۱۳۹۹نمایش جزییات4تأیید نشده0
هادی زارعانححدر انتظارارسال به مدیر9۲۹/۰۹/۱۳۹۹۲۹/۰۹/۱۳۹۹هادی زارعاننمایش جزییات5تایید شده0
سعادت بخت11تایید شده۲۹/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل است8۲۹/۰۹/۱۳۹۹۲۹/۰۹/۱۳۹۹سعادت بختنمایش جزییات6تأیید نشده0
سعادت بختنامه به اداره کار - حسین سورانیتایید شده۲۹/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل است7۲۸/۰۹/۱۳۹۹۲۸/۰۹/۱۳۹۹نمایش جزییات7تأیید نشده0
هادی زارعانپیوست نامهتست ارجاعتایید شده۲۸/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل است6۲۸/۰۹/۱۳۹۹۲۸/۰۹/۱۳۹۹هادی زارعاننمایش جزییات8تأیید نشده0
هادی11تایید شده۲۹/۰۹/۱۳۹۹گردش کار کامل است5۲۸/۰۹/۱۳۹۹۲۸/۰۹/۱۳۹۹نمایش جزییات9تأیید نشده0
نام و نام خانوادگیپیوست نامهموضوع نامهتاریخFinal Statusگردش زمان وضعیت فعلی جریان کارWorkflow Stepشناسه ورودیتاریخ ورودیبروزرسانی تاریخکاربردیگر ورودی‌هالینک به ورودیشماره نتیجهوضعیت تأییدنشان ورودیلینک جزئیات گردش کار
شرکت سی در