نامه دریافتی

وضعیت گردش
۰۳/۱۰/۱۳۹۹

نمایش 1 - 15 از 15

 نام و نام خانوادگی موضوع نامه تاریخ پیوست نامه کاربرلینک جزئیات گردش کار گردش زمان وضعیت فعلی جریان کار Final Status Workflow Step واحد فروش واحد منابع انسانی دریافت کننده
سعادت بختسعادت بخت
  • سعادت بخت
  • مسعود حبیبی
hadi2020-12-09hadi
hadihadi
hadihadi
hadihadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
مسعود صابری["8"]hadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
  • مسعود صابری
سعادت بختhadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
  • سعادت بخت
سعادت بخت["8"]2020-12-27hadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
  • مسعود صابری
  • سعادت بخت
hadihadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
hadihadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
hadihadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
hadi2020-12-29hadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
hadihadi۰۳/۱۰/۱۳۹۹
مسعود حبیبی2020-12-26مسعود حبیبی۲۹/۰۹/۱۳۹۹
مسعود حبیبی2020-12-10مسعود حبیبی
 نام و نام خانوادگی موضوع نامه تاریخ پیوست نامه کاربرلینک جزئیات گردش کار گردش زمان وضعیت فعلی جریان کار Final Status Workflow Step واحد فروش واحد منابع انسانی دریافت کننده
شرکت سی در