مقاوم دربرابر ضربه

درب های پلی وود سی در به دلیل ساخته شدن به صورت پروفیل یکپارچه توسط دستگاهای پیشرفته و به روز صنعتی ، مقاومت مطلوبی در مقابل فشار را دا را میباشند

ثبت سفارش