مقاوم در برابر آتش(خود اطفا)

درب و چهار چوب های سی در به دلیل ساخته شدن از مواد اولیه پلی وود (Polywood) یعنی ترکیبی از خرده های چوب و پلی وینیل کلراید (PVC) و دیگر مواد افزودنی مقاومت مناسبی در برابر حرارت داشته و مانند چوب به سرعت دچار حریق نخواهد شد و در آتش سوزی م.قاومت بسیار بالاتری از چوب دارد

ثبت سفارش